Go to Top

Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

  • Phát triển và mở rộng các dịch vụ kinh doanh.

  • Có thêm những khách hàng mới. 

  • Mở rộng các loại hình vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải với các công nghệ và phương thức mới.

  • Đẩy mạnh việc phát triển và quản trị nguồn nhân lực.

  • Thay đổi hình ảnh thương hiệu Express Thành Đạt từ công ty vận tải nội địa thành công ty vận tải quốc tế.

  • Phát triển nguồn vốn.

  • Xây dựng các phương pháp và cách tiếp cận để giảm thiểu chi phí với mô hình quản trị của Nhật Bản.

Liên Hệ

Địa chỉ: Room 605, 6 Floor, VET Building 98 Hoang Quoc Viet St, Cau Giay, Hanoi 

Website: www.thanhdatexpress.com

Email: info@thanhdatexpress.com